Helios Orange - Informační systém


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Zemědělská výroba

Každá oblast podnikání má své specifické potřeby, ovšem nejspecifičtější je zřejmě oblast zemědělství. Významnou roli zde totiž hraje vliv klimatu. Vždy je totiž zřejmé, co je na základě hospodářského plánu cílem, nikdy však není jisté, zda bude v důsledku měnícího se počasí cíle skutečně dosaženo.

Proto, ještě více než v jiných oborech, potřebují zemědělci nástroj pro řízení a sledování stavů a kalkulace výsledků v průběhu měnících se podmínek. Takovým nástrojem je právě informační systém HELIOS.

Základní funkce informačního systému pro zemědělství

 • Zelená nafta.
 • Sklad zvířat a karty zvířat.
 • Základní stádo.
 • Pastevní deník.
 • Zemědělské kalkulace.
 • Nedokončená výroba.
 • Vnitropodnikové účtování práce.
 • Automatizované předzpracování mezd.
 • Evidence produkčních bloků.
 • Sledování spotřeby hnojiv na produkčních blocích.
 • Sledování použití ochranných přípravků na produkčních blocích.
 • Definice povolených vazeb - osevní postupy.
 • Evidence a sledování mechanizace.
 • Statistika V1-12.
 • Propojení na aplikace pro evidenci pozemků a nájemních smluv.
 • Akcionáři a Evidence zootechnických prací.

Zemědělství si vyžádalo rozšíření funkcionality systému o řízení zemědělské prvovýroby, jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Specializované moduly a funkce jsou zde propojeny se základními moduly, takže pokrývají veškeré procesy ve společnostech zabývajících se klasickou polní výrobou, pěstováním zeleniny, vinohradnictvím či chovem skotu, prasat, ovcí, drůbeže nebo koní.

ERP systém HELIOS lze s úspěchem použít i pro společnosti s vedlejšími aktivitami, jako je např. stavebnictví, služby maloobchod, velkoobchod či přidružená výroba.

Rozšiřující funkcionalita

Modul Akcionáři - umožňuje evidovat podílníky zemědělského podniku (akcionáře i družstevníky), průběh a historii nabytí a převodů podílů, vyplácení naturálií. Dále umožňuje provádět výpočet a vyplácení dividend včetně návazné generace platebních příkazů a složenek.

Zootechnická evidence — tato funkcionalita rozšiřuje modul skladu zvířat o možnosti evidence doplňkových zootechnických úkonů jako např. připuštění, vakcinace, nadojené litry nad jednotlivou kartou nebo nad stádem.